Yukarı

KURULUŞ MEVZUATI

12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik Kurumu'nun 1994 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) olarak yapılandırlmasından sonra, 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 01.10.2001 tarihinden itibaren;

 • 1) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ),
 • 2) Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve
 • 3) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

olmak üzere üç ayrı Kamu İktisadi Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

TETAŞ, Ana Sözleşmesi’nin 29 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması ve 1 Ekim 2001’de Yönetim Kurulu’nun toplanması ile 1 Ekim 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır.

5/2/2001 Tarihli ve 2001/2026 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- Elektrik iletimi, yük tevzii ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi", elektrik üretim hizmetlerini yürütmek üzere "Elektrik Üretim Anonim Şirketi" ve ilgili mevzuata göre elektrik üretim tesisi ve Otoprodüktör olarak çalışan kuruluşlardan ve yurt dışından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilecek kararlara uygun olarak elektrik satın alma ve satma, anlaşmalarını yapma ve yürütme görevlerini yerine getirmek üzere "Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi" unvanlarında üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü kurulmuştur.
Madde 2- Söz konusu iktisadi devlet teşekküllerinin faaliyet konularının kapsamı, merkezleri ve sermayeleri ana statülerinde belirtilir.
Madde 3- Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketinin varlık ve kaynakları, bunları temsil eden menkul ve gayrimenkulleri ile araç, gereç ve malzemelerinden;
 • a) Elektrik üretim hizmetleri ile ilgili olanlar Elektrik Üretim Anonim Şirketine,
 • b) İletim hatları ve yük tevzii hizmetleri ile ilgili olanlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine,
 • c) İlgili mevzuat uyarınca elektrik üretim tesisi ve Otoprodüktör olarak çalışan kuruluşlardan ve yurt dışından, Bakanlıkça verilecek kararlara uygun olarak elektrik satın alma ve satış anlaşmaları ile ilgili olanlar Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketine Devredilir.

Devir işlemleri bu Kararın yayımlandığı ay sonu itibarıyla çıkarılacak devir (kapanış) bilançosu üzerinden yapılır.

Madde 4-Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketinin personelinden;
 • a) Elektrik üretim hizmetlerinde çalışanlar Elektrik Üretim Anonim Şirketine,
 • b) İletim hatları ve yük tevzii hizmetlerinde çalışanlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine,
 • c) Elektrik satın alma ve satışı ile ilgili hizmetlerde çalışanlar Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketine hiçbir işleme gerek kalmaksızın, her türlü özlük haklarıyla birlikte devredilmiş sayılır.
Madde 5- Türkiye Elektrik Üretim. İletim Anonim Şirketinin Genel Müdürlük personeli ve müştereken kullanılan menkul ve gayrimenkul araç, gereç ve malzemelerinin dağılımı, söz konusu iktisadi devlet teşekkülleri arasında yapılacak protokolle düzenlenir. Teşekküllerin birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleri ile bunların değişim esasları teşekküller arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

Protokol ve sözleşmelerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde uyuşmazlık çıkması halinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilecek karar geçerlidir.

Madde 6- 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile görevlendirilmesi hakkında Kanun uyarınca “Türkiye Elektrik Kurumu" ve daha sonra kurulan "Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi" ve görevli şirketler ile üretim şirketleri arasında elektrik enerjisi almak ve satmak veya yurt dışından elektrik ithal etmek ve yurt dışına elektrik ihraç etmek üzere akdedilen anlaşmaların muhatabı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketidir.
Madde 7- 15/9/2000 tarihli ve 2000/1312 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Geçici Madde 1- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde devir ve kuruluş işlemleri tamamlanır.
 • Geçici Madde 2- Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. nin taraf olduğu dava ve icra takipleri ana statülerin devreye girdiği tarihten itibaren, ilgisine göre yeni kurulan teşekküller ve bağlı ortaklıklar tarafından yürütülür.
 • Geçici Madde 3- Bu Kararla kurulan teşekküllerin yönetim organları teşkil edilinceye kadar ilgili konularda mevcut organlar yetkilerini kullanmaya devam ederler.
Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Mailde 9- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.