Yukarı

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

Teşekkülümüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvele tabi Memur, yine anılan Kararname eki II sayılı cetvele tabi Sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi personel istihdam edilmektedir.

1- Memur Kadrolarına Atama

Bu statüde görev yapan personel Şube Müdürü ve üzeri kadrolarda istihdam edilmekte olup, Şube Müdürü kadrolarına Görevde Yükselme Sınavı neticesinde atama yapılmak suretiyle, Daire Başkanı ve üzeri kadrolara ise çoğunlukla diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından naklen atama yoluyla yapılmaktadır.

 

2- Sözleşmeli Kadrolarına Açıktan Atama

Bu personele öncelikle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmakta olup kararnamede hüküm bulunmayan hallerde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
Sözleşmeli personelin açıktan atanması; “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme yapılacağı ilan edilecek kadrolara yine anılan Başkanlık tarafından internet yoluyla alınan tercihler neticesinde yapılmaktadır. 

 

3- 4857 Sayılı Yasaya Tabi Personel Ataması

İşçi kadrolarına atama “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Teşekkülümüzde 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde görev yapan işçi personelden Sendika üyesi olanların mali ve sosyal hakları, çalışma şartları ile özlük işlemleri 2 yıllık dönemler itibariyle Kamu-İş Sendikası ile Tes-İş Sendikası arasında bağıtlanan İşletme Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenir. Sendika üyesi olmayan (Kapsamdışı) işçi personelin mali ve sosyal hakları ise “Kapsam Dışı Statüde Belirli ve Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi İle Görev Yapan İşçilerin Çalışma Esasları” ile belirlenmiştir.