Yukarı

BİRİMLERİMİZ VE GÖREVLERİ

 • Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
  • Teşekkülün Ana Statüsü gereği Yönetim Kurulu toplantılarının ayda en az iki kez yapılmasını sağlamak için Yönetim Kurulu Başkanına gerekli bilgiyi iletmek.
  • Teşekkülün ilgili Birimlerinden gelen Yönetim Kurulunu ilgilendiren konularda gerekli çalışmayı yaparak, Yönetim Kurulu Başkanının talimatları doğrultusunda, Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.
  • Yönetim Kurulu toplantı gündemini ve Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Genel Müdürlükçe havale edilen takrir ve eklerini toplantıdan önce hazırlayıp Yönetim Kurulu üyelerine göndermek.
  • Yönetim kurulu üyelerinin Birimlerle olan ilişkilerini sağlamak, üyelere verilecek idari hizmetleri koordine etmek.
  • Yönetim Kurulu toplantılarının raportörlüğünü yapmak.
  • Yönetim Kurulu kararlarını düzenlemek, imzalarını tamamlatmak. Karar suretlerini ilgili Birimlere, karar yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığına ilişkin açıklama ile birlikte göndermek. Bir kopyasını ilgili takrirle birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına göndermek ve karar asıllarını saklamak.
  • Yönetim Kurulu kararlarını noterlikçe onaylı Karar Föylerine yazmak, üyelerin imzalarını tamamlatmak ve bir kopyasını Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına göndermek.
  • Yönetim Kurulu Karar Föylerini, usulüne uygun Kanuni Karar Defteri haline getirmek ve saklamak.
  • Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.
 • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Genel Müdür ile Teşekkül Birimleri ve üçüncü şahıslar arasındaki münasebetleri düzenlemek.
  • Genel Müdürün resmi ve özel görüşmelerinin sağlanması için verilen talimatlar doğrultusunda düzenlemeler yapmak.
  • Genel Müdürle görüşmek üzere başvuranların görüşme konularını öğrenmek, randevu taleplerini önemlerine göre sıralamak ve verilen talimat çerçevesinde görüşmeleri gerçekleştirmek.
  • Genel Müdürün, Kurum dışındaki ziyaret, toplantı ve görüşmelerini düzenlemek, gerekli hatırlatmaları yapmak.
  • Genel Müdüre gelen tüm evrak ve postayı teslim almak, Genel Müdüre sunmak ve Genel Müdürün buna ilişkin talimatlarını yerine getirmek.
  • Genel Müdürce çeşitli Birimlere havale edilen evrakın yerine ulaşmasını sağlamak.
  • Genel Müdürün görevinin gerektirdiği davetiyeleri ve mesajları ilgili yerlere iletmek.
  • Genel Müdür tarafından istenilen bilgi ve belgeleri derleyip sunmak.
  • Genel Müdürün gerekli gördüğü konularda genelge ile duyuruları hazırlamak, yürürlüğe konulmasını sağlamak.
  • Biriminin dosya kayıt ve yazı işlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
  • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı

  TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapar. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Müfettişlik kariyer mesleği olup, mesleğe giriş için açılan yazılı ve sözlü meslek sınavını kazanmakla mümkün olmaktadır. Teftiş Kurulunun, Yönetmelikten dayanağını alan üç asli görevi vardır.
  Bunlar:

  1-Teftiş,
  2-İnceleme,
  3-Soruşturma

  Teftiş Kurulu Başkanı ve Müfettişler TETAŞ”ın Yönetim Kurulu Kararı ile atananlar da dahil olmak üzere (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç) memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında her türlü inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, sonucunda rapor tanzim etmek yetkisine sahiptir.

 • Hukuk Müşavirliği

  Şirketimizin diğer ünitelerinin Aydınlatılmasını istediği Hukuki Konular hakkında görüş bildirir. Dava ve icra takiplerini, Vergi uyuşmazlıklarını takip eder ve sonuçlandırır.
  Şirket tarafından veya TETAŞ’a karşı açılmış olan dava ve icra takiplerinden Şirketimiz için uygun ve faydalı görüldüğü takdirde ihtilafların Sulh yoluyla Halli, davadan feragatı, davayı kabul, davayı takip etmemek, temyizden ve itirazdan vazgeçilmesi hususlarını yetki limitlerine göre onaya sunar. Mevzuat uyarınca, Şirket tarafından gerekli görülecek komisyonlara ve toplantılara katılır, hukuki yardımda bulunur, çeşitli sözleşmelerin yapılmasında, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerin hukuki yönleri hakkında talep halinde yardımda bulunur ve görüş bildirir.

 • Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı

  Temel Görevi olan Teşekkülün faaliyetleriyle ilgili muhasebe ve mali işlemleri yapma, finansman işlerini yürütme ve bu hususlara ilişkin kanuni yükümlülükleri yerine getirme, Teşekkül bütçe, bilanço ve gelir tablosunu süresi içinde hazırlama, kanuni kesinti ve ödemeler dahil bütün ödeme ve tahsilatı zamanında yapma, faaliyetlerin etkinliğini mali yönden ölçme ve raporlama işlemleri çerçevesinde;

  • Teşekkülün yıllık mali faaliyet raporlarını hazırlamak. İlgili ve üst kuruluşlara gönderilmek üzere Teşekkülün program ve revize yıllık finansman programını hazırlamak, mali analiz raporlarını düzenlemek. 
  • Gerektiğinde Teşekkülün finansman ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili mercilerin onayını müteakip, en uygun biçimde kredi temin etmek. 
  • Teşekkülün iştirakleri ile olan ilişkilerinin, Teşekkülün amaç ve menfaatleri ile uyum içinde yürütülmesi için iştirakler politikasının saptanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmak. 
  • Muhasebe literatürünü takip etmek ve yararlı olabileceklerin uygulanması için Genel Müdürlük Makamına teklifte bulunmak. 
  • Teşekkülün üçüncü kişilere, resmi kuruluşlara ve kamu iktisadi teşebbüslerine olan borç ve alacaklarını izlemek, zamanında tahsilat ve ödemelerini yapmak. İlgili Birimlerce talep edilmesi halinde borç ve alacak durumuna ilişkin tablo hazırlamak. 
  • Günlük tahsilat ve tediyeleri yapmak, personel istihkakları, ilgili Birimce kontrolü yapılarak gönderilen; tedavi giderleri, ortak kullanım alanları ile basın, yayın ve halkla ilişkilerle ilgili TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ tarafından Teşekkül hissesine düşen miktara ilişkin olarak gönderilen faturaları ve benzeri cari ödemeleri yapmak. 
  • İlgili Birimlerce müşteriler veya üçüncü kişilerden alınan ve teyidi yapılarak gönderilen teminat mektuplarını muhafaza etmek, muhasebe kayıtlarını yapmak. Müşteriler veya üçüncü kişilerden alınan ve üçüncü kişilere verilen depozito ve diğer teminatları takip etmek, tahsil, tediye ve muhafazasını yapmak. 
  • Sabit kıymet, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin muhasebe kayıtlarını tutmak ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
  • Teşekkülün nakit durumunu izleyip, nakit akım cetvellerini, aylık borç ve alacak tabloları ile günlük, haftalık ve aylık finansman ile diğer mali tablolarını hazırlamak. 
  • Teşekkülün para ile ifade edilen faaliyetleri için tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak kayıt sistemini kurmak, söz konusu faaliyetlere ait belgeleri ve verileri kontrol etmek, kaydetmek ve rapor haline getirmek. 
  • DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere; aylık tahmini ve ay sonu fiili kar–zarar ve finansman durumunu çıkarıp, ilgili yılın fiili sonuçlarını içeren mali tabloları hazırlamak. 
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından sermaye ve görev zararına mahsuben tahakkuk ettirilen meblağların takip ve tahsilini yapmak. 
  • Personelin Teşekküle olan borç ve alacakları ile diğer özel kesintilerinin takibini yapmak. 
  • Teşekkül Birimlerinin harcırah ve avansları ile her türlü vergi, resim ve harçları ödemek. Personel maaşlarının mahsuplaştırılması ve ödenmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kuruluşlara yapılacak aidat ve primlerin ödemesini gerçekleştirmek. 
  • Teşekkülün emlak vergi beyannamesi, çevre temizlik vergisine ait beyannamelerini tanzim edip ilgili belediyelere ödemelerini yapmak. Kurumlar vergisi beyannamesi ve beyannameye esas kurumlar geçici vergi beyannamelerini düzenlemek, vergilere ait ödemeleri sürelerinde yapmak. Teşekkül karından oluşan payların hesaplanarak ilgili kuruluşlara ödenmesini sağlamak. 
  • Teşekkülün ticari bankalardaki vadeli veya vadesiz ticari mevduatları ile repo gelirlerine tahakkuk eden faizlere bankalarca yapılan gelir vergisi stopajları ve fon payını içeren belgelerin ilgili bankalardan takibini yapmak. Kaynağında kesilerek Teşekkül adına yatırılan vergilerin Teşekkül vergilerine mahsubunu sağlamak. 
  • Mal ve hizmet alım ve satımı için fatura ve benzeri vesikalara tahakkuk ettirilen Katma Değer Vergisini takip etmek, beyanname tanzim ederek vadesinde ödemelerini yapmak. 
  • Teşekkülü ilgilendiren mali konularla ilgili yürürlükteki kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, vergi, vb. mevzuatın takibini yapmak ve gerekli olan değişiklikleri Teşekkül Birimlerine bildirmek. 
  • Teşekkülce satılan ve satın alınan enerjinin maliyetlerinin işletme bütçeleri ile kontrolünü yapmak bütçe dengelerini ayarlamak. 
  •  V.U.K. gereğince tutulmak zorunda olunan yıllık yasal defterlerin onaylatılması, muhasebe evraklarının bu defterlere yasalar gereğince süresinde işlenmesini gerçekleştirmek. 
  • Enerji müşterileri ile borç alacak mutabakatı yapmak, faturaların zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmek, borcunu ödemeyen müşterilerin ödemesi için gerekli girişimlerde bulunmak. Teşekkülce satın alınan enerji için ESA çerçevesinde şirketlerce kesilen enerji faturalarından doğan kur farkı ve faiz faturalarını düzenlemek. Borcunu ödemeyen müşterilerin enerjilerinin kesilmesi için ilgili Birimlere bildirmek. 
  • Elektrik Enerjisi satışından doğan Enerji Fonu, TRT Payı, BTV, sübvansiyon ve teşvik bedellerinin her ay ilgili kurumlarla mutabakatını sağlayarak gerekli işlemleri yapmak. Sübvansiyon ve teşvik uygulaması sonucunda oluşan Teşekkül alacağına ilişkin tutarların Teşekküle ödenmesini sağlamak üzere Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunmak. 
  • İlgili kurum ve/veya Birimlerden gerekli verileri temin ederek, Teşekkülün toptan satış tarifesine esas gelir gereksinimini belirleyerek ilgili Birime aktarmak. 
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında yapılacak enerji alım anlaşmalarının, enerji alımına ilişkin usul ve esasların, şartnamelerin ve enerji satım anlaşmalarının hazırlanmasına, ilgili Birimin talep etmesi halinde, katkıda bulunmak. 
  • 5496 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile 4628 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10. madde kapsamında oluşturulan Fiyat Eşitleme Mekanizmasına ilişkin tebliğ çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen miktarların faturalama, ödeme ve tahsilat işlemlerini takip etmek ve yürütmek. 
  • Kendi konuları ile ilgili uygulanması gereken yönetmelik, yönerge, talimat, genelge ve duyuruları değişen ve gelişen şartlara uygun olarak hazırlamak, yürürlüğe konulmasını sağlamak, bu konularda ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu yapmak. 
  • Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi hükümleri uyarınca, Teşekkülün faaliyetleri ile ilgili düzenlenmesi gereken rapor, mali tablo v.b. belgeleri düzenlemek ve gerekli işlemleri yürütmek. 
  • Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.
 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

   

  • Teşekkülde 657 sayılı yasaya tabi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvel kapsamında memur ve II sayılı cetvel kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personel ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde görev yapan personelin her türlü nakil, terfi, atama işlemlerini yürütmek.
  • Tüm personelin ücretleri ile tahakkuk ve ek ödeme işlemlerini yürütmek.
  • Tüm personelin sicil, intibak, kıdem, emeklilik ve disiplin işlemlerini yürütmek.
  • Tüm personelin kadro mevcutlarıyla ilgili istatistiksel bilgileri derlemek ve periyodik olarak ilgili kuruluşlara zamanında bildirmek.
  • Teşekkülde çalışan işçi statüsündeki personelin toplu iş sözleşmelerinin hazırlık çalışmalarını yapmak ve sendikal faaliyetleri takip etmek.
  • Teşekkülün her sınıftan kadro ve unvan ihtiyacını tespit etmek, bu konuda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, Birimlerin bu yöndeki tekliflerini değerlendirmek, norm kadro çalışmalarını yürütmek.
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde münhal kadro ve pozisyonları belirleyerek sınavla ilgili gerekli idari işlemleri yapmak.
  • Teşekkül iştiraklerine gerekli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin atanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
  • Teşekkülün tüm personelinin özlük dosyaları, gizli sicil raporları ve mal beyannamelerini yasal süreler boyunca muhafaza etmek.
  • Teşekküle ait işyerlerinin temizlik hizmetlerinin ve bakım onarımla ilgili işlerinin diğer Teşekküllerle yapılan ortak protokol çerçevesinde ve gerektiğinde sözleşme hazırlanması yoluyla yaptırılmasını sağlamak. 
  • Teşekkül Birimlerinin genel haberleşme hizmetlerini sağlamak.
  • Teşekkülün hizmet araçlarının Birimlere tahsisi ile araçların dış görevlendirilmesini sağlamak, araçlarla ilgili her türlü işlemleri yürütmek.
  • Diğer Teşekküllerle ortak kullanımdaki sosyal tesislerin Teşekkül personeli tarafından kullanılmasını temin etmek. Ortak kullanım giderlerine ait Teşekkül hissesine düşen miktara ilişkin olarak gönderilen faturaları ödenmesi için ilgili Birime aktarmak. 
  • Lojman tahsisleri ve bu tahsislerle ilgili işlemleri yürütmek.
  • Hizmet alımı yoluyla büro elemanı ve sekreter çalıştırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
  • Pasaport verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, ilgili Birimlerce alınan Yurtdışı Seyahat Olurlarına istinaden yapılması gereken işlemleri takip etmek.
  • Sabit kıymet, demirbaş ve kayda tabi malzemelerin kayıt ve takibini yapmak, yıl sonu sayım işlemlerine katkıda bulunmak. 
  • Teşekküle gelen ve giden evrakın kayıtlarını tutarak ilgili yerlere zamanında ulaştırmak. Arşiv işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.
  • Teşekkülün standart dosya planıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Teşekkül Birimlerinde görev yapan personelin bilgi, beceri yetenek ve performanslarını artırmak üzere iş analizleri yapmak, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim planını hazırlayarak Makama sunmak ve uygulamasını sağlamak.
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde, eğitim faaliyetlerini düzenlemek, sınav ile ilgili gerekli iş/işlemlerin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını ilgili Birime aktarmak. 
  • Personelin görevi ile ilgili konularında gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamak ve bu konuların personele aktarılması yönünde Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak.
  • Personelin teknolojik gelişmeleri yabancı literatürden takip edebilmeleri ve Teşekkülümüzü yurtiçi ve yurt dışında daha iyi temsil edebilmeleri için yabancı dil eğitimleri düzenlemek.
  • Eğitim uygulamaları için araç, gereç, kitap, broşür ve teçhizatı temin etmek. Birimlerin ihtiyacı olan dokümanların abonelik işlemlerini yerine getirmek. 
  • Eğitim uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesini yaparak istatistiğini tutmak.
  • Her öğrenim seviyesindeki öğrencinin Teşekküldeki staj ve beceri eğitim çalışma esaslarını belirlemek ve uygulamaya koyarak takip etmek.
  • Teşekkül bünyesinde yürütülen projelerde yer alan eğitim hizmetlerinin takibini yapmak ve ilgili Birimlere önerilerde bulunmak.
  • Yerli yayın organlarını izlemek, Teşekkülle ilgili haber ve bilgileri derlemek, bunları günlük bülten halinde Genel Müdürlüğe sunmak. 
  • Teşekkülün WEB sitesinde yayımlanması gereken tüm verileri Birimlerle koordineli olarak hazırlayıp, teyit edilmesini müteakip WEB sitesinde yayımlamak ve ilgili birimlerden aldığı bilgiler doğrultusunda güncellemek, WEB sitesinin tasarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Basın, TRT ve benzeri kuruluşlar ile Teşekkül arasındaki ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek.
  • Genel Müdürlükçe yapılacak basın toplantılarını organize etmek.
  • Teşekkül ile ilgili olarak basın, TRT ve diğer iletişim organlarında yayınlanacak haber ve ilan metinlerini ilgili Birimlerle koordineli olarak hazırlamak, etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak için hazırlıklar yapmak.
  • Teşekkül faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen istek ve önerileri ilgili Birimlerle işbirliği yaparak değerlendirip cevaplandırmak.
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından yöneltilen soru ve talepleri değerlendirip, ilgili Birimlerle temasa geçerek cevaplandırmak. 
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında verilen cevaplarla ilgili aylık ve yıllık çalışma raporları hazırlamak ve Bakanlığa iletmek. 
  • Bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almak. 
  • Genel Müdürlük protokol hizmetlerini yerine getirmek.
  • Teşekkül Birimlerince çıkarılan yönetmelik ve yönergelerin kayıtlarını tutmak ve dağıtımını sağlamak.
  • Genel Müdürlükçe gerekli görülen genelge, talimat ve duyuruları hazırlamak ve Teşekkül Birimlerince düzenlenen genelgelerin kayıt ve takibini yaparak, dağıtımını sağlamak. 
  • Hazırlanmış periyodik raporları ilgili makamlara göndermek.
  • Yurt içi ve yurtdışı fuarlara iştirak ederek Teşekkülün hizmetleri ile ilgili tanıtımını yapmak.
  • Sivil Savunma ve Seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
  • Kendi konuları ile ilgili uygulanması gereken yönetmelik, yönerge, talimat, genelge ve duyuruları değişen ve gelişen şartlara uygun olarak hazırlamak, yürürlüğe konulmasını sağlamak, bu konularda ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu yapmak.
  • Koruyucu ve danışman hekim hizmeti vermek.
  • Teşekkülümüz personeli ve bakmakla yükümlü aile bireylerinin birinci basamak ayaktan teşhis, tetkik ve tedavilerini yapmak.
  • 4857 sayılı Yasaya tabi personelin periyodik muayenelerini yapmak.
  • Şirket personeli ile ilgili hastane faturalarının ve ilaç reçetelerinin Bütçe Uygulama Talimatına uygun olarak verilip verilmediğini kontrol etmek.
  • Bakılan hasta ve müdahale sayısını düzenli olarak her ay İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek.
  • Teşekkülden emekli, Emekli Sandığına bağlı hastalara, birinci basamak sağlık Birimi olarak, sadece ücretsiz muayene hizmeti vermek.
  • Kurum personeline doktorların uygun gördüğü tedavi, enjeksiyon ve pansumanların yapılmasını sağlamak.
  • Enjeksiyon ve pansumanla ilgili tedavide uygulanan ilaç ve malzemeleri temin etmek.
  • ETKB, TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ’ın kurum doktorlarının izinli ve raporlu olduğu yazılı olarak bildirildiğinde, bu kurum personelinin sevk ve tedavilerini yapmak.
  • Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.

 • Enerji Satış ve Pazarlama Daire Başkanlığı
  • Kanun ve mevzuat kapsamında, Görevli, İmtiyazlı Şirketlere, elektrik dağıtım şirketlerine 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı müşterilere elektrik enerjisi satışı, özel toptan satış şirketlerine ihraç kayıtlı enerji ve/veya kapasite satışı, yurt dışına elektrik enerjisi satışı, mahsuplaşma, tarife ve faturalama hizmetlerini gerçekleştirmek. 
  • İlgili Birimlerden alınacak toptan satış tarifesine esas gelir gereksinimini dikkate alarak Teşekkülün toptan satış tarifesini, mevzuatta ön görülen süreler içerisinde hesaplamak, bu kapsamda gerekli her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek. 
  • Elektrik enerjisi satışı ve tarifelere ilişkin Teşekkül elektrik enerjisi satış projeksiyonunu ve fiili elektrik enerjisi satışına göre istatistik tablolarını hazırlamak. 
  • Mevzuatın getirdiği koşullarla sınırlı kalmak üzere, her türlü elektrik enerjisi satış sözleşmelerini, ihtiyaç duyulması halinde Teşekkülün ilgili Birimlerinin katkılarıyla düzenlemek. Gerektiğinde yürürlükteki mevcut sözleşmeleri revize etmek ve bu sözleşmeleri yürütmek. Sözleşme gereğince alınması gereken teminat mektuplarının teyidini de alarak ilgili Birime aktarmak. 
  • Mevcut sözleşmeler kapsamındaki devir işlemi süresi içinde tamamlanmış (veya tamamlanacak olan) dağıtım şirketlerine karşı üstlendiği elektrik enerjisi satış taahhütlerini Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. 
  • Özel toptan satış şirketlerine ihraç kayıtlı elektrik enerjisi satışının Kanun ve EPDK’nın belirlediği Usul ve Esaslara göre yapmak. 
  • Elektrik enerjisi ile ilgili yapılacak mevzuat çalışmalarına, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahilinde katkıda bulunmak. 
  • İlgili Mevzuat kapsamında imzalanmış, mülga TEAŞ’tan ve TEDAŞ’dan devralınanEnerji Satış Anlaşmalarını yürütmek, gerekli işlemleri yapmak ve sonlandırma tekliflerini Genel Müdürlüğe sunmak. 
  • Teşekkülün sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temin edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak Birimlere katkıda bulunmak. 
  • Başkanlığın faaliyet konuları kapsamında TEİAŞ’ın ihtiyaç duyacağı bilgileri istendiğinde vermek. 
  • Teşekkülün ihracattan kaynaklanan faaliyetleri kapsamında; iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit şartlarda TEİAŞ ile imzalanacak Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarına göre aldığı hizmet karşılığında ortaya çıkan ve TEİAŞ tarafından fatura edilen bağlantı ve sistem kullanım ücretlerinin, anlaşma ve protokol hükümlerine göre uygunluğunu kontrol edip fatura bedellerinin TEİAŞ’a ödenmesi için gerekli işlemleri başlatmak. 
  • Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konularda, mülga TEAŞ’ın mevcut uluslararası sözleşmelerinin devam ettirilmesinde Teşekkülün yararı bulunanlarına katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak. 
  • Fiyat Eşitleme Mekanizması ile ilgili protokolleri EPDK tarafından yayımlanan Tebliğ çerçevesinde yaparak, ilgili Birime aktarmak. 
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında yapılacak enerji alım anlaşmalarının, enerji alımına ilişkin usul ve esasların, şartnamelerin, ilgili Birimin talep etmesi halinde hazırlanmasına katkıda bulunmak. 
  • Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.
 • Enerji Alış Daire Başkanlığı
  • İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği Teşekkülün mülga TEAŞ'tan ve TEDAŞ'tan devraldığı Enerji Alım Anlaşmalarını yürütmek. 
  • Teşekkülün lisansında yer alan enerji alımını ilgilendiren yükümlülükleri yerine getirmek. 
  • Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden Bakanlık politikaları ile 4628 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak elektrik ithalatını gerçekleştirmek. 
  • Teşekkülün Toptan Satış Tarifesinin belirlenmesi konusunda enerji satışlarından sorumlu Birimin yapacağı çalışmalara, Teşekkülün enerji alış maliyetlerinin tespiti yönünden, gerekli katkıyı sağlamak. 
  • Her türlü enerji alım anlaşmalarını ve enerji alımına ilişkin usul ve esasları, ihale yoluyla yapılacak enerji alımlarının şartnamelerini, ihtiyaç duyulması halinde, Teşekkülün ilgili Birimlerinin katkılarını da sağlayarak hazırlamak, gerekli işlemleri ikmal etmek ve yürütmek. 
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında yapılacak Enerji Satış Anlaşmalarının hazırlanmasına, ilgili Birimin talep etmesi halinde, katkıda bulunmak. 
  • Teşekkülün sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temin edebilmesi için gerekli önerileri geliştirmek ve Makama sunmak. 
  • Üretilen enerjinin alımı ile ilgili olarak düzenlenen faturaların; ilgili Enerji Alım Anlaşmalarında santralın işletilmesiyle ilgili olarak belirtilen madde hükümleri doğrultusunda, TEİAŞ’tan ve Teşekkül bünyesindeki Dengeleme ve Uzlaştırma Uygulamalarını yürüten Birimden alınacak görüşler ve bilgiler çerçevesinde gerekli kontrollerini yapmak. Anlaşma hükümleri çerçevesinde ödemesi yapılabilecek tutar için ödeme işlemlerini başlatmak. 
  • Teşekkülce satın alınan enerjiye ilişkin oluşabilecek tarife fark faturalarını düzenlemek ve ilgili Birim ve şirkete göndermek. 
  • Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konularda mülga TEAŞ’tan devralınan mevcut uluslararası sözleşmelerin devam ettirilmesinde Teşekkülün yararı bulunanlarına katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak, gerektiğinde 4628 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (f) fıkrasında belirtilen koşullarda enerji ithalatına karar verilen ülkeler ile yapılacak anlaşmaları, ilgili Birimlerin katkılarını da sağlayarak hazırlamak, imzalanmasına kadar gerekli işlemleri ikmal etmek, imzalanan anlaşmaları yürütmek ve sonlandırma önerisinde bulunmak. 
  • Mülga TEAŞ’tan ve TEDAŞ 'dan devir alınan mevcut Enerji Alış Anlaşmaları ile Teşekkülümüzün taraf olduğu Enerji Alım Anlaşmalarını değişen sektör şartlarına göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak; Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü doğrultusunda ve ETKB’nin uygulama ya da imtiyaz sözleşmelerinde yapacağı değişikliklere paralel olarak, 4628 sayılı yasaya göre, gerektiğinde Teşekkülün ilgili diğer Birimleri ile koordinasyon sağlayarak tadilini yapmak, sonlandırma önerilerinde bulunmak. 
  • Başkanlığın faaliyet konuları kapsamında TEİAŞ’ın ihtiyaç duyacağı bilgileri istendiğinde vermek. 
  • Teşekkülün taraf olduğu enerji alım anlaşmalarına göre yürütülmekte olan faaliyetler kapsamında, iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit şartlarda, Teşekkül ile TEİAŞ arasında imzalanacak Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarına ve/veya bu konuda yürürlükte olan mevzuata göre, Teşekkülün ticaretini yaptığı elektrik enerjisinin temini ve iletilmesine ilişkin TEİAŞ’tan ve/veya ilgili Dağıtım Şirketlerinden alınan hizmetler karşılığında ortaya çıkan ve ilgili şirket tarafından fatura edilen Bağlantı ve Sistem Kullanım Ücretleri ile İletim ve Dağıtım Hizmet Bedellerinin ilgili mevzuat, anlaşma ve protokol hükümlerine göre uygunluğunu kontrol edip, fatura bedellerinin TEİAŞ’a ve/veya ilgili Dağıtım Şirketlerine ödemesi yapılabilecek tutar için ödeme işlemlerini başlatmak. 
  • Teşekkülü ilgilendiren, mülga TEAŞ’ın mevcut uluslararası konulardaki ikili ve çoklu ilişkilerin devam ettirilmesinde, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konularda katkı sağlamak. 
  • Genel Müdürlükçe gerek görüldüğünde Teşekkül içi ve dışındaki komisyon, kurul ve diğer mesleki ve idari toplantılara katılmak; yönetmelik, yönerge, genelge ve duyuruların hazırlanmasında, ilgili Birimlerce sağlanacak koordinasyon çerçevesinde katkı sağlamak. 
  • Uluslararası elektrik kuruluşları ile Teşekkül arasında elektrik enerjisiyle ilgili konularda müşterek yürütülen faaliyetler ve bilgi alışverişleri kapsamında, Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili konularda istenen bilgi, belge ve verileri hazırlamak, sunmak ya da ilgilisine göndermek. 
  • Genel Müdürlükçe istendiğinde ya da sorun bildirildiğinde, teknik ve idari konularda sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini rapor halinde Genel Müdürlüğe sunmak. 
  • Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.
 • Stratejik Yönetim ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
  • Genel Müdürlük tarafından gerek görülen teknik ve idari konular ve sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerileri rapor halinde Genel Müdürlüğe sunmak. 
  • Genel Müdürlük tarafından gerek görülen Teşekkül içi ve dışı komisyon, kurul ve diğer mesleki ve idari toplantılara katılmak. 
  • Teşekkülün ana faaliyet konularıyla ilgili, Genel Müdürlük tarafından gerek görülen yönetmelik, yönerge, genelge ve duyuruları ilgili Birimlerin katılımı ile hazırlamak ve yürürlüğe konulmasını sağlamak. 
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile Teşekkül arasında elektrik enerjisi konularında müştereken yürütülen faaliyetler ve bilgi alışverişleri kapsamında gerekli olan isteklerin ve verilerin ilgili Birimlerle koordineli olarak derlenmesini sağlamak, çalışmaları izlemek, bilgiler toplamak ve ilgili Birimlere iletmek. 
  • Teşekkülün ulusal ve uluslararası kuruluşlara, derneklere, birliklere üyeliği ile ilgili işlemlerin takibi ve koordinasyonunu yapmak ve üyelikle ilgili ödemelerin yapılması için gerekli işlemleri başlatmak. 
  • Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler kapsamında mevzuat, teknik, mali ve idari konulardaki gelişmeleri izlemek, Teşekkülü ilgilendiren hususları belirlemek, bu hususlarda ilgili Birimleri bilgilendirmek. Teşekkülün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamına giren uyum çalışmalarını Teşekkül Birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak yürütmek. 
  • Ülkemizde enerji sektöründeki yeniden yapılanma çalışmalarını, ilgili mevzuatı ve piyasa gelişmesini izlemek. Teşekkülün gelişmelere uyum sağlaması için gereken çalışmaları yapmak, öneriler hazırlamak. Teşekkülü etkileyen mevzuat çalışmalarına katılmak. 
  • Teşekkülün dış ilişkilerinin bir prensip içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Gelişmeleri izleyerek gerekli yönlendirme girişimlerinde bulunmak. 
  • Elektrik enerjisi piyasasında özel sektör katılımını sağlayan ve/veya uygulanmakta olan modellerin geliştirilmesi hususunda Bakanlık ve Teşekkülün ilgili Birimleri ile ortak çalışmalar yapmak ve uygulanmasında çıkacak sorunların çözümüne katkıda bulunmak. 
  • Değişen koşullara göre model geliştirilmesi için usul ve esasların saptanması hususunda Bakanlık, veya diğer kurum ve kuruluşlarca yapılacak ortak çalışmalara katılımı Teşekkül adına koordine etmek. 
  • Bakanlık veya diğer ilgili kuruluşlarca özelleştirme ve piyasa yapılanması konusunda yapılan çalışmalar için Teşekkülden görüş talep edildiğinde gerekli görüşleri oluşturup, bildirmek ve çalışmalara katılımı Teşekkül adına koordine etmek. 
  • Teşekküle yeterli, sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temini için alınması gerekli tedbirleri belirlemek üzere ilgili Birimlerce yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak. 
  • Elektrik enerjisi ulusal arz-talep tahmini çalışmalarına katılmak, bu çalışmalar sonucunda belirlenen uzun vadeli elektrik enerjisi tüketimi tahminlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak. 
  • Lisans Yönetmeliği uyarınca hazırlanması gereken Teşekkülün faaliyetlerine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak. Rapor özetinin Teşekkül Web sayfasında yayımlanmasını ve basımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapmak. 
  • Teşekkül faaliyetlerinin denetimi kapsamında; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TBMM KİT Alt Komisyonu ve TBMM KİT Üst Komisyonu tarafından düzenlenen rapor ve kararları incelemek, Teşekkül yanıtlarını ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlamak, TBMM KİT Alt ve KİT Üst Komisyon toplantıları ile ilgili çalışmaları yapmak. 
  • Mevcut organizasyon içinde bilgi akış sisteminin güncel ve uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde oluşmasını sağlamak üzere gerekli yöntem ve teknikleri geliştirecek araştırmalar ve çalışmalar yapmak. İş tanımı, insan gücü planlaması çalışmalarını yürütmek. Bu konularla ilgili yönetmelik, yönerge, genelge ve duyuruları hazırlamak. 
  • Teşekkülün, Elektrik Piyasası Kanununda öngörülen rekabet ortamında faaliyet gösterebilmesi amacıyla araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak. 
  • Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanmakta olan Beş Yıllık Kalkınma Planları çalışmalarına katılmak ve ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak. 
  • Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi hükümleri uyarınca hazırlanması gereken Teşekkül Stratejik Planını, ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlamak. İncelenmek üzere Hazine ve DPT Müsteşarlıklarına göndermek ve İlgili Müsteşarlıkların onayını müteakip yayımlamak. Planın uygulanmasına ilişkin sonuçları içeren İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak Genel Müdürlüğe ve ilgili Kurumlara sunmak. 
  • Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar genelgeleri uyarınca, yıllık Sektör Raporu hazırlamak, raporun Teşekkül Web sayfasında yayımlanmasını sağlamak ve ilgili kurumlara göndermek. 
  • Özel araştırma, geliştirme ve ihtisas konularında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak bu konudaki çalışmalara katılmak ve öneriler hazırlamak, uluslararası kuruluşlar ile Teşekkül arasındaki koordinasyonu sağlamak. 
  • Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak, Bakanlık, Başbakanlık ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile diğer resmi makamlar ve uluslararası kuruluşlarca ihtiyaç duyulan bilgileri ve belgeleri Teşekkülün ilgili Birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlayarak derlemek, değerlendirmek ve bu istatistiksel bilgileri içeren periyodik rapor ve bilgi notlarını hazırlayıp ilgili mercilere sunmak. 
  • Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Teşekkülün faaliyetleri için gerekli olan lisansların alınması, tadili ve yenileme çalışmalarını yürütmek. Lisansa ilişkin yıllık, tadil ve yenileme bedellerinin ödenmesi işlemlerini başlatmak. 
  • Teşekkülün faaliyetleri kapsamında TEİAŞ’ın görevlerini ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı bilgileri, Teşekkülün ilgili Birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlamak. 
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında yapılacak enerji alım anlaşmalarının, enerji alımına ilişkin usul ve esasların, şartnamelerin ve enerji satım anlaşmalarının hazırlanmasına, ilgili Birimin talep etmesi halinde, katkıda bulunmak. 
  • 6446 sayılı Kanun’un gerekli kıldığı piyasa düzeni ile ilgili diğer alt-yapı çalışmalarını planlamak, hazırlamak, yürütmek ve bu konuda ilgili Birimlerce yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak. 
  • Teşekkülün yatırım bütçesini hazırlamak ve yürütmek. 
  • Teşekkülümüz ünitelerinin talepleri doğrultusunda yatırım programını hazırlamak, takip etmek ve ilgili mercilerden izin ve onayların alınması için gerekli iş ve işlemleri yapmak. 
  • Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi hükümleri uyarınca, Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili düzenlenmesi gereken rapor, tablo v.b. belgeleri düzenlemek ve gerekli işlemleri yürütmek.
  • Teşekkülün ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmeti, yurt içinden ve yurt dışından yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre satın almak.
  • Satın alınacak mal ve hizmetlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre idari şartnamelerini ve sözleşme tasarılarını hazırlamak. 
  • İhale yoluyla enerji alımına ilişkin idari şartnameyi hazırlamak, ihale sürecindeki tüm idari işlemleri yapmak ve yürütmek. 
  • Teşekkülün ithal ve ihraç ettiği elektrik enerjisi ve diğer malzemelerin gümrükleme hizmetlerini yürütmek. 
  • Teşekkülde bulunan ihtiyaç fazlası ve hurda niteliğindeki malzeme ve taşıtların satışını yapmak. 
  • Yükleniciler tarafından teslim edilen malzemelerin sözleşme esasları dahilinde gerekli muayene ve kabullerinin yapılmasını sağlamak. Malzemeleri yüklenicilerden teslim almak ve ambar veya ihtiyaç Birimlerine teslim etmek. 
  • Stok kontrol sistemi kapsamında malzeme ambarını düzenlemek ve malzemelerin stok kontrolünü takip etmek. 
  • Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek. 
 • Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı
  • Teşekkülün alım yükümlülüğünde olan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devir santrallarından dengeleme birimi olanlar için, EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde, ayrı ayrı yük alma ve yük atma teklif fiyatlarını tespit etmek ve Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirmek. 
  • Teşekkülün alım yükümlülüğünde olan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devir santrallarından dengeleme birimi olanların bir sonraki gün için günlük üretim programlarını hazırlamak ve ilgili yönetmelik çerçevesinde PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirmek. 
  • Teşekkülün ay içerisinde oluşan açık/fazla enerjileri ile birlikte sistem dengesizlik fiyatlarını da göz önünde bulundurarak, Günlük Üretim Programları ve Yan Hizmet anlaşmalarında belirtilen miktarlardan sonra dengeleme birimlerinin kalan enerjilerini Yük Alma Miktarı olarak PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirmek. 
  • Günlük Üretim Programı ile Minimum Kararlı Üretim Düzeyi arasındaki kısmı ve Minumum Kararlı Üretim Düzeyi ile Sıfır Kapasite arasındaki kısmı yönetmelik hükümleri kapsamında Yük Atma Miktarları olarak PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirmek. 
  • Dengeleme birimlerinden günlük olarak alınan teknik parametrelerini PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirmek. 
  • Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin (PMUM) Web ortamında yayınladığı Mali Uzlaştırma Bildiriminde yer alan Yük Alma Miktar ve Tutarını, yazılım programı kullanarak ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kontrol etmek ve faturayı düzenlemek. 
  • PMUM tarafından Teşekküle düzenlenen faturada yer alan Yük Atma Miktar ve Tutarı ile Teslim Etmeme Tutarını yazılım programı kullanarak İlgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kontrol etmek ve ödeme işlemlerini başlatmak. 
  • PMUM’un Web ortamında yayınladığı Mali Uzlaştırma Bildiriminde yer alan Uzlaştırmaya Esas Veriş ve Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarlarını Enerji Alış ve Enerji Satış Dairesi Başkanlıklarından alınan verileri de göz önüne alarak Uzlaştırma Dönemleri bazında kontrol etmek. 
  • PMUM’un Web ortamında yayınladığı Mali Uzlaştırma Bildiriminde yer alan Enerji Dengesizliği Miktar ve Tutarını, Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi Tutarını ve Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarını yazılım programı kullanarak ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kontrol etmek ve ödeme işlemlerini başlatmak / fatura düzenlemek. 
  • Enerji Alış Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen İkili Anlaşma Bildirimi Formuna istinaden PMUM Web sitesinde söz konusu miktarları onaylamak. 
  • Enerji Satış Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen İkili Anlaşma Bildirimi Formuna istinaden PMUM Web sitesinde ilgili yere söz konusu miktarları girmek ve satışa yönelik İkili Anlaşma Bildirim Formlarını PMUM’a göndermek. 
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında yapılacak enerji alım anlaşmalarının, enerji alımına ilişkin usul ve esasların, şartnamelerin ve enerji satım anlaşmalarının hazırlanmasına, ilgili Birimin talep etmesi halinde, katkıda bulunmak. 
  • Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde TEİAŞ ile yapılacak anlaşmaları, ilgili Birimlerin katılımı ile yapmak ve yürütmek. 
  • Primer Frekans Kontrol Hizmet Anlaşması çerçevesinde Teşekkülün sağlamakla yükümlü olduğu primer frekans kontrol rezerv miktarını, öncelikle dengeleme birimlerinden, herhangi bir eksiklik olması durumunda yönetmelik çerçevesinde başka bir tüzel kişilikten karşılayarak, her gün PYS aracılığıyla Sistem İşletmecisine bildirmek. 
  • TEİAŞ tarafından hazırlanan ödeme bildirimlerindeki dengeleme birimlerinin tüm yan hizmetlere katılımlarından dolayı oluşan alacak tutarları ile dengeleme birimlerinden kaynaklanan ve ilgili yan hizmetlerin aksamasından dolayı düzenlenen ödeme bildirimlerinin kontrollerini yapmak, gerekirse TEİAŞ’a itirazda bulunmak. 
  • Teşekkülün yan hizmetlere katılımı ile ilgili ödeme bildirimlerine ait faturaları düzenlemek. 
  • Ünitelerin ihtiyaçları ve teknolojik gelişmelerin ışığında bilgi işlem politikasını saptamak, bilgi işlem faaliyetlerini koordine etmek ve talepleri değerlendirerek bilgi işlem ihtiyaçlarının temini için mevcut ve gelecek ihtiyacına cevap verecek şekilde kısa ve uzun dönem uygulama planı hazırlayarak, bu plan doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek. 
  • Yazılım, donanım ve veri entegrasyonunda standardizasyonu ve uyumluluğu temin etmek. Bu amaçla, Teşekkülün diğer ünitelerince yürütülen bilgi işleme dayalı projeler konusunda ilgili ünitelerle koordineli çalışarak, teknik şartname hazırlık, değerlendirme ve kabul aşamalarında görüş bildirmek. 
  • Teşekkülün tüm üniteleri için öngörülen veya ünitelerin talepleri doğrultusunda sonradan ihtiyaç duyulan ya da mevzuatta meydana gelen değişiklikler doğrultusunda sağlanması gereken; 
   a) Bilgisayar donanımları/yan donanımları,

   b) Yazılımları, (Veri Tabanı ve Ağ İşletim Sistemi de dahil)

   c) Teşekkül içi bilgisayar ya da bilgisayar ağlarında işlenecek veya taşınacak her türlü bilgi, ses ve görüntü transferi ile ilgili cihazları ve bunlara ait yazılımları,

   d) Bilgisayar sarf malzemeleri,

   e) Kurulacak bilgisayar ağları ile ilgili aktif ve pasif cihazları,

   ile ilgili bakım-onarım dahil tüm hizmetlerin satın alınması amacıyla teknik şartnameleri hazırlayarak, Satın Alma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda ihaleye çıkılmasını sağlamak.
  • Teşekkülün ihtiyaçları doğrultusunda Internet ve Elektronik-Posta (E-mail) servisleri ile Teşekkül kuruluş ve faaliyetlerini içeren interaktif WEB sayfasının bakım, onarım ve diğer teknik destek hizmetlerini sağlamak.
  • Veri güvenliği konusunda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve yapılan çalışmaları denetlemek. 
  • Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.